පොලිස් ස්ථානය ලිපිනය දුරකථන අංකය
බම්බලපිටිය පොලිස් ස්ථානය A2, කොළඹ +94 112 588 680
නගර රථවාහන පොලිස් ස්ථානය මිහිඳු මාවත +94 112 431 718
වේල්ල වීදිය පොලිස් ස්ථානය කොළඹ +94 112 432 612
දෙමටගොඩ පොලිස් ස්ථානය 9 වන පටුමග, කොළඹ +94 112 693 838
ග්‍රෑන්ඩ් පාස් පොලිස් ස්ථානය ශාන්ත ජෝසප් වීදිය, කොළඹ +94 112 421 414
කහතුඩුව පොලිස් ස්ථානය කොළඹ - හොරණ පාර, පොල්ගස්ඕවිට +94 112 705 233
කෙසෙල්වත්ත පොලිස් ස්ථානය කොළඹ +94 112 421 944
කිරුලපන පොලිස් ස්ථානය හයිලෙවල් පාර, කොළඹ +94 112 512 676
කොල්ලුපිටිය පොලිස් ස්ථානය A2, කොළඹ +94 112 323 689
කොටහේන පොලිස් ස්ථානය කොළඹ +94 112 431 861
මාළිගාවත්ත පොලිස් ස්ථානය මාළිගාවත්ත පාර, කොළඹ +94 112 434 135
මරදාන පොලිස් ස්ථානය කොළඹ +94 112 692 748
මට්ටක්කුලිය පොලිස් ස්ථානය කොළඹ +94 112 521 761
ගල්කිස්ස පොලිස් ස්ථානය ගාලු පාර, දෙහිවල - ගල්කිස්ස +94 112 738 351
නාරහේන්පිට පොලිස් ස්ථානය ඇල්විටිගල මාවත, කොළඹ +94 112 368 242
නවගමුව පොලිස් ස්ථානය AB10 +94 112 415 222
කොම්පඤ්ඤවීදිය පොලිස් ස්ථානය කොළඹ +94 112 433 744