නම තනතුර දුරකථන අංකය ෆැක්ස්
ප්‍රදීප් යසරත්න මහතා දිස්ත්‍රික් ලේකම් +94 112 369 139 +94 112 369 142
එස්. එච්. සම්පත් ඉඩම්ගොඩගේ මහතා. අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් +94 112 369 136 +94 112 369 135
නදීෂා දර්ශනී මහත්මිය  සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම්  +94 112 369 869  
කේ. පී. එස්. පෙරේරා මහතා. ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී +94 112 369 143  
කේ.ජී.එච්. සේනක පී සිල්වා මහතා අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) +94 112 369 154 +94 112 369 147
එස්. එම්. නාගහවත්ත මහතා අධ්‍යක්ෂ (කෘෂිකර්ම) +94 112 369 255 +94 112 369 311
 ඩබ්. සී. එස්. පීරිස් මහත්මිය. පරිපාලන නිලධාරී +94 112 369 138  
ඩී.කේ.ජී.ආර්.ඩී. ජයසේන මහත්මිය ගණකාධිකාරී +94 112 369 152  
ලලිතා එම්. ගමගේ මහත්මිය ඉංජිනේරු +94 112 369 146  
ඒ.ජී.එස්. අශෝක කුමාර මහතා සහකාර සමෘද්ධි කොමසාරිස් +94 112 369 161 +94 112 369 165
 ඩබ්. බී. ජේ. වික්‍රමාරච්චි මහතා. ජ්‍යේෂ්ඨ සංඛ්‍යාලේඛනඥ +94 112 369 161  
 ඩබ්. පී.එන්. පී. පතිරණ මහතා. සහකාර පුපුරන ද්‍රව්‍ය පාලක +94 112 369 158  
 ඩබ්. සී. සරෝජා මහත්මිය. අංශ භාර නිලධාරී  (මිණුම් ඒකක හා ප්‍රමිති සේවා අංශය) +94 112 391 079  
  දිස්ත්‍රික් තරුණ සේවා නිලධාරී +94 112 422 811  
  දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථාන නිලධාරී +94 112 434 028