ඡන්ද කොට්ඨාස
උතුරු කොළඹ
මැද කොළඹ
බොරැල්ල
නැගෙනහිර කොළඹ
බටහිර කොළඹ
දෙහිවල
රත්මලාන
කෝට්ටේ
කඩුවෙල
අවිස්සාවේල්ල
හෝමාගම
මහරගම
කැස්බෑව

මොරටුව