අනු
අංකය
නම

ග්‍රාම නිලධාරී
වසම් සංඛ්‍යාව

1 කොළඹ 35
2 දෙහිවල 15
3 රත්මලාන 13
4 මොරටුව 42
5 කඩුවෙල 57
6 කොලොන්නාව 46
7 සීතාවක 68
8 හෝමාගම 81
9 කැස්බෑව 73
10 මහරගම 41
11 ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ 20
12 පාදුක්ක 46
13 තිඹිරිගස්යාය 20