කොළඹ දිස්ත්‍රික් පරිසර කමිටුව 2021-03-02 දින කොළඹ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්‍යාලයේ දී පැවැත්විණි. පරිසර අමාත්‍යංශය සහ මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන "සුරකිමු ගංගා" ජාතික පරිසරික වැඩසටහන යටතේ කොළඹ දිස්ත්‍රික් කමිටුව පිහිටුවීම, අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් සම්පත් ඉඩම්ගොඩගේ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්, මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය ඇතුළු අනෙකුත් පාර්ශවකාර ආයතනවල නිලධාරීන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් සිදු කෙරිණි.
එහිදී කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ කැලණි ගඟ සහ බොල්ගොඩ ගඟ ආශිත පරිසරය සංරක්ෂණය සහ ගංගා ජලයේ ගුණාතමක භාවය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා පාර්ශවකාර ආයතනවල සහභාගීත්වය ලබා ගැනීම සහ ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාස මට්ටමෙන් ප්‍රාදේශීය කමිටු පිහිටුවීම පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන ලදි.


අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණයක් පරිදි ජල මාර්ග ඔත්සේ වෙරළට සහ සාගරයට එකතුවන අපද්‍රව්‍ය පාලනය කිරීමේ කොළඹ දිස්ත්‍රික් කමිටුව පිහිටුවීම ද වෙරළ සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව, සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය, නාවුක හමුදාව සහ පහත්බිම් සංවර්ධනය කිරීමේ සංස්ථාව ඇතුළු පාර්ශව ආයතන සහභාගීත්වයෙන් සිදුකරන ලදි.

env 05